การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน

Login

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน กลับด้าน (Flipped Classroom) ด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวิธีที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนการเรียนในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจ บันทึกและตั้งคำถามล่วงหน้า และในชั้นเรียน ครูจะจัดกิจกรรมต่อยอดจากเนื้อหา เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-ผู้เรียน ผู้เรียน-ผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังจิตสำนึกใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในยุคที่รัฐบาลของประเทศไทยประกาศการเข้าสู่ Thailand 4.0